1-Naphthol -TN

  • Số CAS: 90-15-3
  • Công thức hóa học: C10H8O
  • Quy cách: Chai
All in one