Ammonium Dichromate -TN

  • Số CAS: 7789-09-5
  • Công thức hóa học: (NH4)2Cr2O7
  • Quy cách: Chai
All in one