Benzylamine -TN

  • Số CAS: 100-46-9
  • Công thức hóa học: C6H5CH2NH2
  • Quy cách: Chai
All in one