CoPolyme vinyl Chlorua

  • Số CAS: 68648-82-8
  • Công thức hóa học: CPVC
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one