DiButyl o-Phtalat -TN

  • Số CAS: 84-74-2
  • Công thức hóa học: C6H4COO(C4H9)2
  • Quy cách: Chai
  • Dibutyl o-phtalat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one