Hexaammonium HeptaMolipdat Tetrahydrate 92% -TN

  • Số CAS: 12054-85-2
  • Công thức hóa học: (NH4)6Mo7O24.4H2O
  • Quy cách: Chai
  • Amoni molipdat

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one