Lead dioxide -TN

  • Số CAS: 1309-60-0
  • Công thức hóa học: PbO2
  • Quy cách: Chai
All in one