Methylen Red -TN

  • Số CAS: 493-52-7
  • Công thức hóa học: C15H15N3O2
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: methylen red

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one