Nitro Benzen -TN

  • Số CAS: 98-95-3
  • Công thức hóa học: C6H5NO2
  • Quy cách: Chai
All in one