Organic reagents: 1-(2pyridin-(2azo-1)2Naphtol -TN

  • Số CAS: 85-85-8
  • Công thức hóa học: C15H11N3O
  • Quy cách: Chai
  • Thuốc thử hữu cơ: 1-(2pyridlazo)-2-naphtol

Liên hệ ngay với đội ngũ bán hàng

All in one