Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate

  • Số CAS: 304-59-6
  • Công thức hóa học: KNaC4H4O6.4H2O
  • Quy cách: bao 25 kg
All in one