Tetrahydrofuran -TN

  • Số CAS: 109-99-9
  • Công thức hóa học: (CH2)4O
  • Quy cách: Chai
All in one