Urea -TN

  • Số CAS: 57-13-6
  • Công thức hóa học: H2NCONH2
  • Quy cách: Chai
All in one