Zinc Cyanide

  • Công thức hóc học: Zn(CN)2
  • Cấu trúc:

  • Số CAS: 557-21-1
  • Ứng dụng chính của Zn(CN)2 là cho mạ điện kẽm từ dung dịch nước có chứa thêm xyanua.
  • Trong tổng hợp hữu cơ: Zn(CN)2 được sử dụng như một chất xúc tác cho cyanosilylation của andehit và xeton.
  • Kẽm xyanua cũng được sử dụng để giới thiệu nhóm formyl trong tổng hợp hữu cơ. 2-hydroxy-1-nafthaldehyde đã được chuẩn bị từ 2-naphthol, kẽm cyanide, và khan hydro clorua.